Lấy phiếu tín nhiệm Thủ tướng, Chủ tịch nước vào tháng 5/2013

Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp và thống nhất nội dung nghị quyết hướng dẫn thi hành việc lấy phiếu tín nhiệm.

Ngoài ra, những chức danh ở Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, lãnh đạo phường, xã, thị trấn... cũng được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm từ kỳ họp Quốc hội vào tháng 5/2013.

Nghị quyết hướng dẫn còn quy định các chức danh lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm ở HĐND cấp xã, phường, thị trấn.

Các chức danh này gồm Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND xã, phường, thị trấn; Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND, các Ủy viên của UBND xã, phường, thị trấn.

Nếu một người đồng thời giữ nhiều chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện đối với chức vụ cao nhất.

Thời gian lấy phiếu thực hiện định kỳ tại kỳ họp đầu tiên hằng năm kể từ năm thứ 2 của mỗi nhiệm kỳ Quốc hội, HĐND các cấp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp sáng nay

Người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, HĐND đánh giá 'tín nhiệm thấp' hoặc 2 năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá 'tín nhiệm thấp',

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND bỏ phiếu tín nhiệm chậm nhất tại kỳ họp tiếp theo, trừ trường hợp người đó có đơn xin từ chức.

Người có quá nửa tổng số phiếu 'không tín nhiệm' thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn miễn nhiệm, cách chức.

Nghị quyết hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày 1/2/2013.

Theo Vnexpress.net

Tiện ích

Thông tin xổ số

Kết quả xổ số 06/10

DB89780
195300
298273-67232
393696-31978-94297-63591-55787-07736
44590-9215-8395-4451
51200-1562-2143-4595-9304-1316
6969-212-127
788-94-49-66