Xuất hiện tin giả về khuyến cáo dịch COVID -19

Thời sự