Việt Nam nhận 10 máy thở viện trợ từ Singapore phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19