Tổng thống Trump điện đàm, muốn mời Putin dự họp G7 trên đất Mỹ