Thanh niên lao như tên bắn vào cửa cuốn vì cái phanh xe đỏng đảnh

Nam thanh niên phóng xe máy với tốc độ bàn thờ.

Thời sự