00:00

Thắng trận Di Lăng, vì sao Tôn Quyền bỏ cơ hội thôn tính Thục Hán và làm hòa với Lưu Bị?

TIN LIÊN QUAN