Rất nhiều điều tốt đẹp đã bị đánh cắp nhưng giữa tâm chấn của dịch Covid-19 có những ngọn đuốc của lương tâm vẫn được thắp lên

Rất nhiều điều tốt đẹp đã bị đánh cắp nhưng giữa tâm chấn của dịch Covid-19 có những ngọn đuốc của lương tâm vẫn được thắp lên

Thời sự