Phản ứng có hại của các thuốc ứng dụng điều trị COVID-19