Nhận định của tờ New York Times về tương lai trong bài viết 'Putin - Người Bất tử'