Ngu nhưng lại thích thể hiện thì chỉ có ăn tát thôi

Siêu hài