Nga giải mật bản đánh giá của KGB về ông Putin thời trai trẻ: Một điệp viên mẫu mực của Liên Xô!