Một Việt Nam kiên cường đã đánh bại những mưu toan, luận điệu xấu