Miền Trung, Tây nguyên quay quắt trong cơn hạn nặng

Thời sự