Không nói chuyện sa thải nhân viên, trước hết cắt giảm lương lãnh đạo