Hình ảnh quá tải bên trong nhà tù ở Honduras giữa lúc dịch bệnh 'bủa vây'