Hiệu quả công tác đổi mới giáo dục chính trị qua hội thi

Trong hai ngày 02/6 và 03/6/2020, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 đã tổ chức thành công hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020, đây là đơn vị được Tổng cục Chính trị chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân. Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị tìm ra những phương pháp mới, cách làm hay góp phần tạo sự chuyển biến mới trong công tác giảng dạy chính trị tại đơn vị.

Thời sự