Hết thời hạn cách ly, hai du khách nước ngoài viết lời cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam