Hải Phòng xử lý mức tối đa những trường hợp không thực hiện phòng chống dịch COVID-19