Đoàn kết, chung sức, chung lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19