Đại biểu đề xuất để Bộ VHTTDL quản lý nhà nước về lĩnh vực thanh niên