Đại biểu đề xuất Quốc hội nghiên cứu ban hành Luật Bảo vệ người làm việc tốt