ĐB Lê Thanh Vân: Đại biểu không chuyên nghiệp QH khó đảm bảo được thực chất, thực quyền