Clip kích nổ quả bom từ Thế chiến II tìm thấy ở nhà bà Lulu

Cảnh sát cũng đã đưa ra khuyến cáo an toàn và cảm ơn sự hợp tác của người dân.

Quân sự