Chợ, siêu thị hoạt động bình thường, hàng hóa dồi dào