Báo Mỹ: Việt Nam phòng chống dịch Covid-19 tốt nhất thế giới