Ai được trả lương hưu tận nhà trong thời gian dịch bệnh Covid -19?