70% các ca bệnh mắc COVID-19 tại nước ta mang mầm bệnh từ nước ngoài về