7 thay đổi vĩnh viễn của làng xe toàn cầu: Hãng xe và người dùng đều không kịp trở tay