'Chúng ta lấy cung làm chủ đạo và đẩy mạnh cầu của nền kinh tế'